barok,  lektury

Jan Błoński – Mikołaj Sęp Szarzyński a początki polskiego baroku


Formuły wahania: „rozdwojenie w sobie”

 • bardzo często porusza Sęp temat zwątpienia, udręki i wahania
 • każdy wybór wyjścia z sytuacji nie uwalnia od problemów, a jedynie obnaża słabość ludzkiego umysłu i ukazuje pułapki świata
 • duchowym pamiętnikiem człowieka pełnego rozterek są Rytmy
 • w składni wątpliwości wyrażają się poprzez liczne zdania warunkowe, przyzwalające, pytające, wtrącone, wykrzyknikowe i urywane
 • w poezji uwzględniony jest cały przebieg rozterki oraz wnioski z niej
 • pojawia się także zjawisko hiperbatu (pojedyncze słowo wyrzucone na koniec, przez co jego znaczenie zostaje podkreślone)

Retoryka wczoraj i dziś

 • utkanie tekstu różnymi środkami jest u Sępa coraz gęstsze z biegiem lat
 • Sęp chciał czytelnika zadziwiać intelektualnie
 • w czasach, kiedy pisał Sęp, technice pisania przypisywano bardzo duże znaczenie
 • Pieśń VII jest niemalże podręcznikiem do retoryki, w zaledwie 12 zwrotkach zawartych jest ponad 30 figur retorycznych

Zwięzłość i ciemność: elipsy

 • szczególne cechy poezji Sępa nie wynikają z jego nieudolności
 • aforyzmy Sępa są niekiedy eliptyczne – usunięty człon (zazwyczaj czasownik) musi sobie dopowiedzieć sam czytelnik
 • w niektórych miejscach Sęp (nieco nadużywając) usuwał przyimki narzędnikiem lub maskował przenośnie

Zwięzłość i ciemność: dwuznaczniki

 • stosowanie elips w wielu miejscach wywoływano wieloznaczność
 • zwięzłość może być poczytywana jako niemalże gwałt na gramatyce (nieraz ta eliptyczność wydaje się zaburzać zupełnie szyk zdania)
 • sens zdania jest też niekiedy uzależniany od interpunkcji, zdań i wersów (zależnie od miejsca pauzy znacznie tekstu jest inne)

Słowa na opak: „metafonie”

 • w tekstach Sępa znajdujemy też gierki słowne i dźwiękowe, np.: powtarzanie, stosowanie słów bliskobrzmiących w niewielkiej odległości
 • liczbę są anafory, aliteracje, antanaklasis i paronomazje, oraz chwyty odpodabniające słowa (nieznaczne różnice uwydatniają znaczną różnicę)

Słowa na opak: przestawnie

 • najwiecej przestawni jest w Rytmach, przez nie składnia tego cyklu jest bardzo sztuczna
 • uwagę zwraca specyficzne szeregowanie epitetów
 • przestawnia służy często u Sępa uwydatnieniu nieprawdziwej całostki znaczeniowej
 • zwrotki zbudowane z licznych przestawni przypominają labirynt, obniżają zaufanie czytelnika do samego siebie i wzbudzają w nim niepokój

Paradoks jako zasada budowy wiersza

 • oksymoron to popularna figura dla baroku
 • w poezji Sępa znajdujemy tylko kilka typowych oksymoronów, więcej jest paradoksalnych zestawień i obrazów
 • stosuje więc Sęp częsty barokowy koncept i rozszerza paradoks do reguły kompozycyjnej rządzącej wierszem

Paradoks kluczem życia moralnego

 • paradoks przesyca całą poetykę Rytmów
 • dziwność postrzegał Sęp za fundament wiary
 • paradoksy istoty Boga odpowiadają paradoksom życia człowieka
 • Rytmy Sępa są pierwszą w polskiej poezji skargą na mękę ludzkiej duszy na ziemi
 • Sęp wyprzedzał znacznie swoje czasy pod względem uczuciowości religijnej

Niepokój i napięcie… ciąg dalszy na następnej podstronie

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.