Styl literacki to zespół cech charakterystycznych dla języka utworu literackiego, takich jak dobór słów, budowa zdań, stosowanie figur retorycznych i środków stylistycznych. Styl jest wyrazem indywidualnej wizji autora i odzwierciedla jego sposób postrzegania świata.

Istnieje wiele różnych stylów literackich, które można klasyfikować ze względu na różne kryteria, takie jak:

Epoka:

 • Styl staropolski: Cechuje się bogatym słownictwem, zawiłymi konstrukcjami gramatycznymi i stosowaniem archaizmów. Przykładem autorów piszących w tym stylu są Jan Kochanowski i Adam Mickiewicz.
 • Styl barokowy: Cechuje się dynamiką, kontrastem i stosowaniem metafor i alegorii. Przykładem autorów piszących w tym stylu są Daniel Naborowski i Jan Kasprowicz.
 • Styl oświeceniowy: Cechuje się jasnością, prostotą i racjonalizmem. Przykładem autorów piszących w tym stylu są Ignacy Krasicki i Julian Tuwim.
 • Styl romantyczny: Cechuje się emocjonalnością, subiektywizmem i stosowaniem metafor i symboli. Przykładem autorów piszących w tym stylu są Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki.
 • Styl modernistyczny: Cechuje się indywidualizmem, eksperymentami formalnymi i stosowaniem metafor i symboli. Przykładem autorów piszących w tym stylu są Bolesław Prus i Tadeusz Boy-Żeleński.
 • Styl współczesny: Obejmuje szeroki wachlarz stylów, od realistycznych po eksperymentalne. Przykładem autorów piszących w tym stylu są Olga Tokarczuk i Szczepan Twardoch.

Rodzaj literacki:

 • Styl epicki: Cechuje się narracyjnością, obiektywizmem i stosowaniem opisów.
 • Styl liryczny: Cechuje się liryzmem, subiektywizmem i stosowaniem środków poetyckich.
 • Styl dramatyczny: Cechuje się dialogicznością, akcją i stosowaniem środków scenicznych.

Funkcja językowa:

 • Styl informacyjny: Cechuje się precyzją, jasnością i obiektywizmem.
 • Styl perswazyjny: Cechuje się argumentacją, emocjonalnością i stosowaniem środków retorycznych.
 • Styl estetyczny: Cechuje się bogatym słownictwem, stosowaniem figur retorycznych i środków stylistycznych.

Styl literacki jest ważnym elementem utworu literackiego, ponieważ wpływa na jego odbiór i interpretację. Znajomość stylów literackich pozwala nam na dostrzeganie niuansów językowych i docenianie bogactwa i różnorodności literatury.

Pamiętajmy, że styl literacki to nie tylko zbiór reguł i zasad, ale również narzędzie, które autorzy wykorzystują do wyrażania swoich myśli, uczuć i idei. Sięgajmy po utwory literackie z różnych epok i gatunków, analizujmy ich styl i czerpmy przyjemność z odkrywania piękna i bogactwa języka literackiego.